100 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž

Erfolleg kënnt dann wann deng Dreem méi grouss sinn wei deng Ausrieden.

Onbekannt

Erfolg kommt dann wenn deine TrÀume grösser sind als deine Ausreden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s