072

Sief keen Gefaangenen vun denger Vergaangenheet, gëff zum Architekt vun denger Zukunft.

Robin Sharma

Sei kein Gefangener deiner Vergangenheit. Werde zum Architekten deiner Zukunft. Never be a prisoner of your past. Become the architect of you future. Stop being a prisoner of your past, Become the architect of your future.