113 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž En Dag ouni Laachen…

Charlie Chaplin

En Dag ouni Laachen ass en verlueren Dag. Ein Tag ohne LĂ€cheln ist ein verlorener Tag. A day without a smile is a day wasted. Charlie Chaplin

En Dag ouni Laachen ass en verlueren Dag.

Charlie Chaplin

Ein Tag ohne LĂ€cheln ist ein verlorener Tag. A day without a smile is a day wasted.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s