128 🌸💡☀️ Wien ëmmer probéiert sech all Dier…

Wien ëmmer probéiert sech all Dier opzehalen, wäert säin Liewen laang um Couloir verbréngen. Wer ständig versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.

Wien ëmmer probéiert sech all Dier opzehalen, wäert säin Liewen laang um Couloir verbréngen.

Onbekannt

Wer ständig versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.

127 🌸💡☀️ Genéiss de Moment…

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.	Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.

Onbekannt

Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

126 🌸💡☀️ Net alles wat’s de verléiers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verléiers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

125 🌸💡☀️ Sich net no Feeler…

Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don't find fault, find a remedy. Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen.

Henry Ford

Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don’t find fault, find a remedy.

124 🌸💡☀️ Anstatt deng Dreem opzeginn…

Anstatt deng Dreem opzeginn gëff léiwer deng Zweiwel op.

Onbekannt

Anstatt deine Träume aufzugeben, gib lieber deine Zweifel auf. Don’t give up your dreams. Give up your doubts.

123 🌸💡☀️ Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

122 🌸💡☀️ D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.