129 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wierder weisen wei een gĂ€ren…

Wierder weisen wei een gÀren well sinn, Doten weisen wei een wierklech ass. Worte zeigen, wie jemand gern wÀre. Taten zeigen wie er wirklich ist. Actions prove who someone is; words just prove who they want to be.

Wierder weisen wei een gÀren well sinn, Doten weisen wei een wierklech ass.

Onbekannt

Worte zeigen, wie jemand gern wÀre. Taten zeigen wie er wirklich ist. Actions prove who someone is; words just prove who they want to be.

128 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wien Ă«mmer probĂ©iert sech all Dier…

Wien Ă«mmer probĂ©iert sech all Dier opzehalen, wĂ€ert sĂ€in Liewen laang um Couloir verbrĂ©ngen. Wer stĂ€ndig versucht, sich immer alle TĂŒren offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.

Wien ëmmer probéiert sech all Dier opzehalen, wÀert sÀin Liewen laang um Couloir verbréngen.

Onbekannt

Wer stĂ€ndig versucht, sich immer alle TĂŒren offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen.

127 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž GenĂ©iss de Moment…

GenĂ©iss de Moment, Ă©ier en zur ErĂ«nnerung gĂ«tt.	Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.

Onbekannt

Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

126 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Net alles wat’s de verlĂ©iers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verlĂ©iers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

125 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Sich net no Feeler…

Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don't find fault, find a remedy. Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no LĂ©isungen.

Henry Ford

Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don’t find fault, find a remedy.

124 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Anstatt deng Dreem opzeginn…

Anstatt deng Dreem opzeginn gëff léiwer deng Zweiwel op.

Onbekannt

Anstatt deine TrĂ€ume aufzugeben, gib lieber deine Zweifel auf. Don’t give up your dreams. Give up your doubts.

123 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, Ànnert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verÀndert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, Ànnert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verĂ€ndert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.