104 🌸💡☀️

Wann et der net gefält wou’s de stees dann änner deng Platz. Du bass keen Bam.

Jim Rohn

Wenn dir nicht gefällt wie die Dinge sind, ändere sie, Du bist kein Baum. If you don’t like how things are, change it. You are not a tree.

078

Wann de Plang net funktionéiert, änner däin Plang awer nimools däin Ziel.

Onbekannt

Wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere den Plan. Aber niemals das Ziel. If the plan doesn’t work, change the plan but never the goal.

072

Sief keen Gefaangenen vun denger Vergaangenheet, gëff zum Architekt vun denger Zukunft.

Robin Sharma

Sei kein Gefangener deiner Vergangenheit. Werde zum Architekten deiner Zukunft. Never be a prisoner of your past. Become the architect of you future. Stop being a prisoner of your past, Become the architect of your future.

065

D’Vergaangenheet ass an dengem Kapp, d’Zukunft an dengen Hänn.

Onbekannt

Die Vergangenheit ist in deinem Kopf, die Zukunft in deinen Händen. The past is in your head. The future is in your hands.

057

Wien ëmmer dat mécht, wat en schonn kann, bleift ëmmer dat, wat en schonn ass.

Henry Ford

Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.