104 🌸💡☀️

Wann et der net gefält wou’s de stees dann änner deng Platz. Du bass keen Bam.

Jim Rohn

Wenn dir nicht gefällt wie die Dinge sind, ändere sie, Du bist kein Baum. If you don’t like how things are, change it. You are not a tree.

080

Du bass net d’Resultat vun dengen Ëmstänn. Du bass d’Resultat vun dengen Decisiounen.

Glécksatelier

Du bist nicht das Resultat deiner Umstände. Du bist das Resultat deiner Entscheidungen.

078

Wann de Plang net funktionéiert, änner däin Plang awer nimools däin Ziel.

Onbekannt

Wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere den Plan. Aber niemals das Ziel. If the plan doesn’t work, change the plan but never the goal.

072

Sief keen Gefaangenen vun denger Vergaangenheet, gëff zum Architekt vun denger Zukunft.

Robin Sharma

Sei kein Gefangener deiner Vergangenheit. Werde zum Architekten deiner Zukunft. Never be a prisoner of your past. Become the architect of you future. Stop being a prisoner of your past, Become the architect of your future.

065

D’Vergaangenheet ass an dengem Kapp, d’Zukunft an dengen Hänn.

Onbekannt

Die Vergangenheit ist in deinem Kopf, die Zukunft in deinen Händen. The past is in your head. The future is in your hands.