049

Verbréng deng Zäit net mat der Sich no engem Hindernis oder enger Schwieregkeet – villäicht sinn keng do.

Franz Kafka

Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis – vielleicht ist keines da. Do not waste your time looking for an obstacle – maybe there is none.

046

Waart net op de perfekten Moment. Huel der e Moment a maach en perfekt.

Onbekannt

Warte nicht auf den perfekten Moment. Nimm dir einen Moment und mache ihn perfekt. Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect.

045

Op Verännerungen ze hoffen ouni eppes selwer dofir ze maachen ass wei op der Gare ze stoen an op en Schëff ze waarden.

Onbekannt

Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen um auf ein Schiff zu warten. Hoping for a change, without doing anything for it, is like standing at a train station waiting for a ship.