126 🌸💡☀️ Net alles wat’s de verléiers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verléiers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

105 🌸💡☀️

Wann’s de fléien wëlls, muss de déi Saachen lassloossen, déi dech erofzéien.

Toni Morrison

Wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich runterzieht. If you want to fly, give up everything that weighs you down. You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.