122 🌸💡☀️ D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

117 🌸💡☀️ Ziel net Deeg…

Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt. Zähle nicht die Tage, sorge dafür, dass jeder Tag zählt. Don't count the days. Make the days count. Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt.

Muhammad Ali

Zähle nicht die Tage, sorge dafür, dass jeder Tag zählt. Don’t count the days. Make the days count.

091

Bleif net ze laang an der Vergaangenheet, dreem net ze vill vun der Zukunft mee konzentréier dech op dësen Moment.

Buddha

Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

071

Wann e Mënsch eppes falsch gemaach huet, vergiess net all déi Saachen déi en virdrun richteg gemaach huet.

Onbekannt

Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht hat, vergiss nicht all die Dinge, die er vorher richtig gemacht hat. When someone does something wrong, don’t forget all the things they did right.