063

Wann’s de et probéiers, riskéiers de en Feeler. Wann’s de et net probéiers, hues de en Feeler gemaach.

Onbekannt

Wenn du es versuchst, riskierst du einen Fehler. Wenn du es nicht versuchst, hast du einen Fehler gemacht.

047

All Leeschtung fänkt mat der Decisioun un et ze probéieren.

John F. Kennedy

Jede Leistung beginnt mit der Entscheidung es zu versuchen. Every accomplishment starts with the decision to try.