047

All Leeschtung fänkt mat der Decisioun un et ze probéieren.

John F. Kennedy

Jede Leistung beginnt mit der Entscheidung es zu versuchen. Every accomplishment starts with the decision to try.